Jobb och utbildning för framtidens arbetsmarknad

Rapsfält

Socialdemokraternas mål är full sysselsättning. Alla som kan ska jobba. Kvinnor och män ska ha jämställda villkor på arbetsmarknaden. Facklig samverkan är nyckeln till trygga anställningar. Vägen till fler jobb går genom utbildning. Framtidens arbetsmarknad kräver omställning till gröna näringar, god samverkan och fler utbildningsplatser.

För Socialdemokraterna är arbete grunden för samhällets utveckling. Alla ska kunna försörja sig genom en trygg anställning på en jämställd arbetsmarknad. Ett arbete med schysst lön ger länets invånare individuell frihet och möjligheten att förverkliga drömmar. Särskilt viktigt är det att unga får möjlighet till utbildning och jobb. Bristen på personal är en stor ödesfråga för Jönköpings län. Vården behöver fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Skolorna letar efter lärare. Industrin skriker efter att hitta rätt kompetens till sina arbetsplatser. All den här bristen på personal hotar länets tillväxt. Utbildningsnivån i Jönköpings län behöver höjas och det krävs både långsiktiga strategier och mer kortsiktiga lösningar. Kvinnor väljer i större omfattning att lämna Jönköpings län efter färdig utbildning och den utvecklingen behöver ändras. I Region Jönköpings län ska jämställdhet integreras i all verksamhet. Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser samt om att värdera kvinnor och män lika. Om Region Jönköpings län är ett föredöme i dessa frågor kommer fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner att följa efter.

Trygga och hållbara anställningar

Kollektivavtal och facklig samverkan är grunden för socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik. Anställda ska ha goda villkor och kunna påverka sin arbetsmiljö. Socialdemokraterna vill att tillsvidareanställning och heltidsarbete skall vara norm på hela arbetsmarknaden. För Socialdemokraterna är det en självklarhet att män och kvinnor har lika lön för lika arbete. Länets kommuner och Region Jönköpings län ska vara ett föredöme som arbetsgivare och målet är en jämställd arbetsmarknad. Trygga anställningar är en förutsättning för att minska segregationen i samhället.

Omställning till gröna jobb

Industrins fortsatta utveckling har en avgörande betydelse för Sveriges och välfärdens utveckling. För att klara klimatkrisen och samtidigt modernisera industrin krävs en omställning för fler gröna jobb. Genom att samverka och samla kunskap runt teknik och innovationer kan Sverige bli det första fossilfria välfärdslandet. Region Jönköpings län behöver leda arbetet för god samverkan mellan offentlig sektor, fackförbund, näringslivet och utbildningsinstitutioner. Region Jönköpings län ska göra en översyn av vilka utbildningar som behövs för att möta omställningen i samhället mot mer gröna näringar. Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion. Jönköpings län är industritätt och här finns alla möjligheter att leda den nationella utvecklingen och den gröna omställningen.

Utvecklingscentrum

Många företag står inför stora utmaningar med hållbarhetsarbetet men viljan finns för utveckling och omställning. Socialdemokraterna vill att samhället ska göra mer för att ställa om till klimatsmart energiförsörjning, hållbara transporter och hållbara produktionssätt. Socialdemokraterna vill att det skapas fler utvecklingscentrum i länet som kan vara forum för att hitta nya lösningar för hållbar utveckling. Framför allt kan det behövas ett industriellt utvecklingscenter inom teknik för att stödja omställningen inom industrin mot mer automatisering och digitalisering. Stödet genom fler utvecklingscentrum kan leda till synergieffekter och effektivisering inom energi och produktion. Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad naturbrukscenter ska vara utvecklingscenter inom gröna näringar och behöver utbilda fler inom miljö och hållbarhet.

Tillväxt genom samverkan

Samspelet mellan Region Jönköpings län, länets kommuner och näringslivet är viktigt för att skapa fler arbetstillfällen och bättre företagande. Fler arbetande invånare och fler växande företag kommer att generera mer skatteintäkter och finansiera framtidens välfärd. Region Jönköpings län har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet och ska arbeta för att skapa fler mötesplatser. God samverkan mellan olika aktörer leder till bättre hållbar regional tillväxt och utveckling. Exempelvis är Science Park en viktig verksamhet där högskola, näringsliv och det offentliga möts för att stimulera innovationer och utveckling inom näringslivet. Jönköpings län är den fjärde största exportregionen i Sverige och många industrier och företag är beroende av export. Många småföretagare behöver ha möjlighet att växa och utvecklas och är i stort behov av att hitta rätt kompetens. Jönköpings län har också en stor potential inom turism- och besöksnäringen. Näringslivet i Jönköpings län behöver få större stöd för att hitta nya lösningar och utveckla befintliga branscher men även skapa nya marknader. Region Jönköpings län ska leda det regionala utvecklingsarbetet och samla de större aktörerna i ett tillväxtråd. Rådet ska utgöra en plattform som aktivt tar initiativ till och verkar pådrivande avseende innovations- och tillväxtfrågor i länet. Tillväxtrådet kan exempelvis bestå av Region Jönköpings län, länets kommuner, näringslivet, fackföreningar, Jönköping University, representanter för YH-utbildningar samt andra relevanta organisationer.

Omskolning och kompetensförsörjning

Arbetskraftsbristen är stor i Sverige och Socialdemokraterna ser stora utmaningar med kompetensförsörjningen i hela länet. Bristen på rätt kompetens kan vara förödande och ett hinder för att fler små och medelstora företag ska kunna växa och utvecklas. Arbetslösa och de som står längs från arbetsmarknaden ska ha goda möjligheter till omskolning eller nytt arbete. Här är det viktigt att det finns goda förutsättningar både för arbetslösa och för företag att hitta varandra. Folkhögskolor, naturbruksskolor, yrkesvux, komvux, YH-utbildningar och Jönköping University är viktiga för omskolningen. Validering av kompetens och utveckling av yrkes-SFI är två viktiga delar för att nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden. Även yrkespaketen på introduktionsprogrammen som snabbar på vägen ut i arbetslivet och etableringsjobb för de som är nyanlända eller långtidsarbetslösa är viktiga delar. Region Jönköpings län ska samverka med kommuner, andra regioner, fackföreningar, Arbetsförmedlingen, näringslivet, akademi och utbildningsanordnare för att möta det långsiktiga behovet av kompetens och matchning på arbetsmarknaden i hela länet. Fler som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få en anställning inom välfärden.

Jönköping University

Kunskap är avgörande för individuell frihet och för att kunna förverkliga drömmar. Investeringar i utbildning är en förutsättning för att säkra tillgången till personal i länet och är samtidigt avgörande för att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land. Jönköping University är en motor för tillväxt i länet och har en stor betydelse för utbildning, forskning, innovationer och fler jobb. För att höja kvaliteten på lärosätet ytterligare ska Socialdemokraterna i Jönköpings län på nationell nivå aktivt arbeta för att högskolan att bli ett universitet. För att möta framtidens behov av utbildning behövs även en ökad samverkan mellan högskolan, arbetsmarknadens parter och den offentliga sektorn. Socialdemokraterna arbetar för att Jönköping University ska utveckla sitt utbud av utbildningar inom export, digitalisering och elektrifiering. Region Jönköpings län behöver ha en aktiv samverkan med Jönköpings University för att fler studenter ska stanna i länet efter färdig utbildning.

Regional utbildningsstrategi

Arbetsplatserna i Jönköpings län har stora rekryteringsbehov. För att länet även i framtiden ska kunna ha ett konkurrenskraftigt näringsliv är det därför viktigt att fortsätta kunskapslyftet och satsa på vuxenutbildning. Socialdemokraterna vill att Region Jönköpings län och länets 13 kommuner tar ett helhetsgrepp för att kartlägga vilka regionala utbildningsinsatser som behövs och ta fram en regional utbildningsstrategi utifrån hela länets behov.

Yrkesutbildningar

Många branscher har stora behov av att hitta rätt kompetens och särskilt inför omställningen till mer gröna näringar. Region Jönköpings län behöver samarbeta mer strategiskt med arbetsmarknadens parter för att fler yrkesutbildningar ska kunna etableras inom länet. De nationella gymnasieprogrammen behöver utvecklas för att bättre möta arbetsmarknadens behov. Genom strategisk samverkan kan fler av de nationella yrkesprogrammen utvecklas till yrkescollege. Jönköpings län har fyra logistikcenter med järnvägsknutar för frakt av gods. Region Jönköpings län behöver se över behoven av personal och om det behöver etableras fler YH-utbildningar inom logistik i länet. Socialdemokraterna vill att Jönköpings län och Nässjö kommun ska vara ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar. Region Jönköpings län är delägare av Jönköpings Airport och för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal utifrån flygplatsens behov behöver det inrättas en YH-utbildning inom flygteknik i länet.

Programråd

Region Jönköpings län ska vara aktiv och samordna arbetet för nomineringar till programråd för yrkesprogram inom gymnasieskolan. För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd och Skolverket utser programrådens ledamöter. Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov. Programråden behöver ha bra representation från länet för att matcha behoven på arbetsmarknaden.

Upphandlingar

Vid offentliga upphandlingar ska det ställas krav på kollektivavtal och andra höga krav på leverantörerna. Upphandlingar ska inte leda till otrygghet och lönedumpning för anställda som i förlängningen riskerar ge sämre kvalitet inom välfärden. För att öka möjligheterna att fler mindre företag i länet kan vara med och konkurrera om kontrakt kan upphandlingar inom Region Jönköpings län avgränsas till mindre områden. Leverantörer ska ha obligatoriska krav på sig att redovisa vilken personalstyrka och vilka lönenivåer som ligger till grund för deras kostnadsberäkningar i upphandlingsunderlaget. Vid upphandling av fordon vill Socialdemokraterna att det är krav på alkolås och att bilarna klassas som miljöfordon. Företag eller institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag från Region Jönköpings län ska arbeta för jämställdhet på sin arbetsplats.

Socialdemokraterna vill att

  • Fler industriella utvecklingscenter ska inrättas i länet bland annat för att industrin ska klara omställningen till fler gröna jobb.
  • Region Jönköpings län ska arbeta för att inrätta branschråd som ska skapa strukturer för att företag och anställda ska kunna ställa om och möta behoven när arbetsmarknaden förändras.
  • Region Jönköpings län ska samverka med kommuner, näringsliv och fackförbund för att fler arbetsplatser ska ta emot fler praktikanter och feriearbetare samt att krav ställs på att erbjuda praktikplatser vid offentliga upphandlingar.
  • Krav på kollektivavtal ska införas vid offentliga upphandlingar.
  • Region Jönköpings län ska ställa krav på jämställdhetsarbete vid upphandlingar.
  • Naturbruksskolorna inom Region Jönköpings län ska utvecklas och få en tydlig ställning som utvecklingscenter inom gröna näringar och starta YH-utbildningar inom miljö och hållbarhet med inriktning mot natur, vatten och energi.