Kultur och folkbildning för en starkare demokrati

Jönköping

Yttrandefrihet och föreningsliv är grunden för ett fritt samhälle. Kultur och bildning får människor att växa och utvecklas. Mångfalden av kulturupplevelser ger fler en meningsfull fritid och bildar samtidigt en motvikt mot den ökande kommersialiseringen i samhället. Jämställdhet och ett aktivt kulturliv skapar ett attraktivt län och en starkare demokrati.

Socialdemokrater står upp för alla människors lika värde och det demokratiska samhället baserat på yttrandefrihet. Ett jämställt samhälle där både kvinnors och mäns kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden och inom föreningsliv ger jämlika förutsättningar för individuell frihet. Jämställdhet och tillgång till ett levande kulturliv gör att Jönköping län blir mer attraktivt. Kulturen och folkbildningen ger människor möjlighet att växa och utvecklas och är en viktig kraft för demokrati och delaktighet. Länets invånare behöver fler mötesplatser för olika kulturupplevelser, diskussion, debatt och kunskapsinhämtning. Satsningar kultur, folkbildning och bibliotek ger möjligheter för fler tankar och idéer. Arbete med folkbildning är en förutsättning för att motverka faktaresistensen i samhället. Region Jönköpings län ska arbeta för att Jönköpings län ska få en större andel av de nationella kulturanslagen.

Kulturens nödvändiga frihet

Beslut och styrning av de offentliga resurserna till konsten och kulturen ska beslutas i demokratiska församlingar. Det kräver nödvändig styrning av mål, inriktning och omfattning. Samtidigt ska man avhålla sig från styrning som påverkar eller riskerar att påverka vilka företeelser konstnärer och kulturskapare väljer att skildra, men också hur olika företeelser skildras. Principen om armlängds avstånd mellan politik och olika kulturuttryck är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt kulturliv. Kulturpolitiken ska värna om kulturens egenvärde och det konstnärliga uttryckets frihet även när det utmanar och provocerar rådande normer. Därför är det viktigt att våra kulturbidrag ses över utifrån denna princip.

Kultur skapar utveckling och attraktivitet

Vår regions utmaningar, utveckling och framtid är beroende av att fler studenter vill stanna kvar efter avslutad utbildning, att fler vill återvända hem och att den kompetens vårt näringsliv behöver ska vilja bo just här. Här spelar kulturutbudet en stor roll och därför är det viktigt att vi har ett intressant kulturutbud även för unga vuxna i flyttande åldrar, 18-35 år.

Kulturtrappa för barn och unga

Barn och unga är en särskilt prioriterad grupp med nyvunnen rätt enligt barnkonventionen till att delta i och uppleva kultur. Kulturtrappan ska garantera en jämlik tillgång till kulturupplevelser oavsett bostadsort eller klassbakgrund. Barn och unga ska få tillgång till kultur i tidig ålder och både få uppleva och skapa själva. Här krävs samverkan mellan det offentliga, kulturinstitutionerna, de privata och de ideella kulturaktörerna dessutom så blir skolan och kulturskolan viktiga platser för detta. Riksteaterns projekt Kulturrätten bör permanentas och ingå i detta arbete. Tidiga upplevelser ger barn och unga en naturlig ingång till kultur och bildning. Ytterst är det en fråga om demokrati. Region Jönköpings län ska arbeta med att ta fram en kulturtrappa tillsammans med länets kommuner där det framgår vilka kulturupplevelser som elever i grundskolan ska få möjlighet att ta del av under sin skolgång. Kulturtrappan är en garanti för att alla barn och unga vid upprepade tillfällen ska kunna delta på kulturupplevelser och möten med det professionella kulturlivet under skoltiden. Tillgången till kultur är ett bra sätt att bryta segregationen i samhället.

Smålands musik och teater

Smålands Musik och Teater (SMOT) är Region Jönköpings läns egna Regionmusik och Länsteater sammanslaget och ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta och finnas tillgängligt i hela länet. SMOT ska vara ett nav för länets scenkonst med stort fokus på att främja, utveckla och samverka med densamma. SMOT behöver nå fler länsinvånare och grupper genom att erbjuda ett varierat kulturutbud och en mångfald av upplevelser. Vidare ska de även skapa återkommande möten med professionella och ideella kulturaktörer kring samverkan, för att utvecklas länets kulturliv i sin helhet. Verksamheten ska vara relevant och tillgänglig, både fysiskt och ekonomiskt, för så många som möjligt. SMOT har ett särskilt uppdrag för att barn och unga ska få fler kulturupplevelser och ska därför bli involverade i arbetet med den regionala kulturtrappan, samt arbeta för ökad samverkan med kommunerna.

Fria kulturlivet

Länets fria kulturliv är en förutsättning för att skapa ett brett utbud med en mångfald av kulturupplevelser i hela Jönköpings län. Socialdemokraterna vill satsa mer resurser och öka kulturbidragen för att det fria kulturlivet ska få bättre förutsättningar att verka och skapa fler kulturupplevelser. Satsningarna ska komma alla till del och bidra till ökad jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

Biblioteken

Länets bibliotek är viktiga lokala mötesplatser och nav för kulturverksamhet i samhället. Biblioteken är centrum för avgiftsfri kultur och allas tillgång till tidningar datorer och böcker utan avgifter. Levande bibliotek är en förutsättning för det demokratiska samhället.

Spelkultur

Länet har stora möjligheter att utvecklas inom gamingkultur och e-sport. Region Jönköpings län behöver samordna branschen och undersöka vad det finns för behov för att spelkulturen ska kunna utvecklas ytterligare. Spelkulturen kan ha behov av utbildningar och kompetensförsörjning för att branschen ska kunna växa och bli en mer slagkraftig del av näringslivet. En fördel med att Region Jönköpings län tar ett samordnande ansvar är att det annars finns risk att enbart marknadskrafter styr utvecklingen och det som säljer mest blir dominerande.

Enskilda kulturutövare

Förutsättningarna för att kunna leva på sin kulturverksamhet ska bli bättre i Jönköpings län. Socialdemokraterna vill utreda möjligheterna för att ge kulturutövare bättre förutsättningar att kunna försörja sig på sitt konstnärskap. En möjlig väg skulle kunna vara att ge studieförbunden förutsättningar att anställa kulturutövare.

Folkrörelser och civilsamhället

Organisationerna inom folkrörelserna och civilsamhället spelar en stor roll för demokratin och den svenska välfärdsmodellen. Folkrörelsearbete handlar om att lita till den egna kraften. Genom självorganisering och folkbildning grundläggs ett brett deltagande i beslutsfattande och kulturliv. Denna folkrörelsetradition utgör en hörnsten i socialdemokratisk kulturpolitik. Region Jönköpings län behöver föra dialog med politiska och opolitiska ungdomsförbund om vad det finns för behov för att kunna öka ungas engagemang i civilsamhället.

Folkbildning

Folkbildningen har varit med och utvecklat Sverige till ett demokratiskt land och en välfärdsnation. I det livslånga lärandet fyller den fria och frivilliga folkbildningen en stor och viktig roll. Alla folkhögskolor och studieförbund bidrar till att öka det demokratiska inflytandet och har tagit ett stort ansvar för att integrera nya svenskar i samhället. Region Jönköpings läns och länets kommuners stöd till studieförbund och folkhögskolor är mycket viktiga.

Meningsfull och aktiv fritid

Kulturen ska vara tillgänglig, i hela länet och för alla målgrupper. Tillgången till kultur kan vara en väg till en meningsfull och aktiv fritid. För att nå nya målgrupper behövs även satsningar på digital kultur. Kulturen behöver komma till publiken och inspirera både yngre och äldre. Digitaliseringen gör det möjligt att strömma föreställningar. Kulturutövande kan också fylla en viktig roll när det gäller att stärka identitet och påverka människors livskvalitet. Socialdemokraterna vill exempelvis fortsätta utveckla Freja Musikteater som arbetar med unga vuxna med diagnoser inom autism.

Socialdemokraterna vill att:

  • Studieförbund och folkhögskolor ska ha goda förutsättningar att driva sin verksamhet.
  • Kulturbidragen till det fria kulturlivet ska utökas och ses över för att bättre passa behoven.
  • Prisstrukturen för biljetter på Smålands musik och teaters egna produktioner ska vara på nivåer som möjliggör besök från alla, oavsett socioekonomisk ställning.
  • Smålands musik och teater ska erbjuda ett varierat kulturutbud samt ha ett ökat fokus på barn och unga.
  • Smålands musik och teater ska ha en väsentlig del av verksamheten fördelad över samtliga kommuner, för att vara tillgänglig och relevant för så många länsinvånare som möjligt.
  • Kulturhuset Spira ska ha en hyressättning och tillgänglighet som ger goda förutsättningar för ideella kulturutövare att ha föreställningar på dess scener.
  • Region Jönköpings län ska arbeta fram en kulturtrappa med kulturupplevelser för elever.
  • Region Jönköpings län ska undersöka vilka behov spelkulturen har för att utvecklas som bransch.
  • Fler kulturaktörer ska få bättre förutsättningar och stöttas ekonomiskt för att skapa kulturupplevelser i skolan.
  • Förutsättningar för att arbeta med den digitala kulturen genomförs.