Levande län

Levande landsbygd

Hela Jönköpings län ska vara levande och bidra till hållbar tillväxt! Samhället ska vara närvarande både på landsbygden och i större orter. Jönköpings län har stor potential med stora naturtillgångar och driftiga invånare. Fler behöver få utlopp för sin kreativitet. Länets invånare ska kunna leva ett rikt liv i en god livsmiljö.

Jönköpings län har en stark tradition av ett rikt föreningsliv och småföretagande. Samtidigt har länet rika naturtillgångar och landskap som är attraktivt att bo och leva i. Urbaniseringen innebär en utmaning för samhället i sin helhet men det finns en kraft och potential hos länets invånare som behöver stimuleras för att hela länet ska leva. Människor ska känna att det går att få utlopp för sin kreativitet oavsett var i länet personen bor. Gröna näringar kan skapa nya jobb i hela länet och bidra till hållbar tillväxt. Samtliga länsinvånare ska känna att de lever i en god livsmiljö. Samhället ska vara närvarande och bidra till att fler kan växa upp i det gröna folkhemmet.

Regional och lokal närvaro

Hela Sverige blir mer levande när fler statliga myndigheter och offentliga institutioner är placerade runt om i landet. Socialdemokraterna i Jönköpings län ska driva på för att fler statliga myndigheter ska omlokaliseras. Statliga myndigheter är stora arbetsplatser som fungerar som motorer för lokal och regional tillväxt. Likaså behöver Region Jönköpings län ha en tydlig lokal närvaro för ett levande län.

Bredband och digitalisering

Det nationella målet är att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt och robust bredband år 2025. Region Jönköpings län behöver ta ett stort samordnande ansvar för att länets kommuner och ideella krafter ska klara av utbyggnationen av fibernäten och nå målet. Framför allt på landsbygden och vid kommungränser är det svårast att nå hushållen. Utbyggnaden av fibernätet och snabbt bredband är en viktig demokratifråga eftersom det ökar jämlikheten i hela länet. Digitaliseringen skapar förutsättningar för invånarna i hela länet att ta del av samhällstjänster, starta och driva företag och få fler kulturupplevelser. Inte minst inom vården sker en digitalisering som länets invånare behöver ha tillgång till.

Turism och besöksnäring

Smålands turism ska skapa förutsättningar för öka sysselsättningen och utveckla en bättre och långsiktigt hållbar besöksnäring tillsammans med turistbranschen. Jönköpings län har en stor potential när det gäller turism och upplevelser med stora naturtillgångar och kända kulturplatser. Smålands turism behöver skapa nätverk för att fler små och medelstora företag inom besöksnäringen kan dra nytta av varandra och växa. På landsbygden finns det stora möjligheter för fler entreprenörer att utveckla hållbara turismupplevelser. Även ett levande kulturliv skapar attraktivitet för besökare och Smålands turism behöver samarbeta med kulturinstitutioner för att locka fler turister till länet. De senaste åren har det blivit mer populärt med cykelturism och hemsemester. Region Jönköpings län ska arbeta för att stärka denna utveckling.

Vandringsleder

Kvalitén på de långa länsöverskridande vandringslederna i Småland behöver utvecklas och höjas. Arbetet behöver ske i samverkan med angränsande regioner och berörda kommuner. Eftersom det är många självständiga aktörer inblandade kan en väg framåt vara att inrätta en stiftelse som verkar för bevarande och utvecklande av natur-, kultur- och friluftsvärden i landskapet i likhet med vad som redan finns i flera andra regioner.

Idrottsrörelsen

Jönköpings län har ett starkt föreningsliv och framför allt inom sport och idrott. Träning och idrottsutövande är en del av det förebyggande folkhälsoarbetet och minskar riskerna för att människor ska behöva besöka vården. Idrotten gör även att länets invånare har ett aktivt liv och socialt umgänge. Region Jönköpings län kan stödja idrottsrörelsen mer genom att utöka folkhälsobidragen. Fler unga som idrottar behöver fortsätta att röra på sig genom livet och Region Jönköpings län behöver jobba med livsstilsförändring tillsammans med länets kommuner. Idrottsrörelsen underlättar även integrationen och får fler människor från olika kulturer att mötas.

Livsmedel

Självförsörjningsgraden av livsmedel behöver öka i länet. Region Jönköpings län behöver verka för att skydda jordbruksmark och arbeta för en ökning av ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion i länet. Region Jönköpings län ska fortsatt ha en hög andel ekologiskt svenskproducerade livsmedel i verksamheten, och ska stödja lokala och regionala jordbruk genom att prioritera livsmedel som är producerade i Jönköpings län. Tenhult naturbruksgymnasium och Stora Segerstad naturbrukscentrum kan göra återtag av skolans egenproducerade varor. Naturbruksskolorna kan också vara en del av livsmedelsförsörjningen för övriga verksamheter inom Region Jönköpings län.

Förnybar energi

På landsbygden finns särskilt bra förutsättningar för sol-, vind-, och biobaserad energi. Förnybar energi skapar stora affärsmöjligheter för jord- och skogsbrukare. Jönköpings län har visionen att bli ett Plusenergilän till år 2050. För att lyckas behöver Region Jönköpings län ställa om och bli en alltmer aktiv energiproducent och mer självförsörjande av el. Solpaneler ska alltid vara ett alternativ vid byggnation. Region Jönköpings län ska arbeta fram mer energi-, miljö- och klimatsmart verksamhet och vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle. Energikontor Norra Småland behöver genomför fler utvecklingsprojekt som exempelvis att göra företag mer energieffektiva samt att göra byggande, renovering, resande och transporter mer hållbart.

Trähusbyggnation

Trähusindustrin är en stor tillväxtmotor för Jönköpings län och företagen har många anställda som även bor i närområdet. Branschen behöver ha goda förutsättningar att utvecklas. Vid nybyggnation inom Region Jönköpings län behöver trä alltid vara ett alternativ som byggmaterial. Byggnation i trä har även stora positiva miljöeffekter jämfört med andra byggmaterial.

Vatten

Vättern och andra sjöar i länet är viktiga dricksvattentäkter som behöver skyddas mot föroreningar. Socialdemokrater vill säkerställa att kommande generationer har tillgång till bra vattenkvalitet. Bland annat behöver utsläppen av läkemedel i sjöar och vattendrag minska. Vättern ska bli ett riksintresse för att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt. Det första hotet mot Vättern är klimathotet med stigande medeltemperatur. Det andra stora hotet är miljögifter och andra föroreningar som mikroplast. Det som hamnar i Vättern blir kvar där under väldigt lång tid. Det gör att sjön är mycket känsligare för miljögifter än andra sjöar. Försvarsmaktens verksamhet med utökade skjutningar över Vättern och användandet av området som ett flygövnings­område är inte bra för sjöns vattenkvalitet. Det är viktigt att se över de mindre vattentäkterna för att säkra dricksvattenförsörjningen i regionen på lång sikt.

Minska viltstammarnas påverkan

Viltolyckor leder till mycket lidande, personliga tragedier och kan kosta samhället uppemot tio miljarder kronor per år. Jönköpings län består av mycket skog och ängsmark och det ger bra förutsättningar för ett rikt djurliv och viltstammar. Samtidigt som djuren ska få leva och ströva fritt behövs en förvaltning och förebyggande åtgärder för viltolyckor. Framförallt vägar och järnvägen är hinder i djurens naturliga beteende. Sänkt hastighet på vägar minskar inte per automatik antalet viltolyckor och viltstängsel hindrar djurens naturliga beteende att vandra fritt. Det behövs mer forskning runt vilt och hur det bäst går att bygga för att undvika olyckor. För att komma till rätta med problemen krävs en samverkan av alla inblandade parter i samhället. Region Jönköpings län ska ta det samordnande ansvaret för att särskilt drabbade vägar ska bli säkrare. Det behövs också en tydlig viltförvaltning så att inte en del viltstammar växer okontrollerat. Många av länets invånare har drabbats av den växande vildsvinsstammen. Trädgårdar, naturområden och framförallt jordbruksmark har förstörts och kostar lantbrukare stora summor pengar. Region Jönköpings län ska föra dialog med Länsstyrelsen, LRF, jägarorganisationer och andra organisationer i syfte att hitta lösningar för att minska antalet vildsvin och minimera skadorna.

Socialdemokraterna vill att:

  • Alla hushåll i Jönköpings län ska ha tillgång till robust och snabbt bredband år 2025.
  • Smålands turism ska skapa nätverk inom besöksnäringen.
  • Smålands turism ska samarbeta med kulturinstitutioner i syfte att locka fler turister till länet.
  • Vandringsledernas kvalité ska höjas i samarbete med andra regioner.
  • Region Jönköpings län behöver upphandla mer närproducerad och ekologisk mat.
  • Region Jönköpings län ska ta initiativ för att minska skadorna som vildsvinsstammen orsakat.
  • Vättern ska bli ett riksintresse och att mindre vattentäkter ses över för att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt.