Om region Jönköpings län

Jönköping

Regionalpolitiskt handlingsprogram 2022-2026 fastställer vilken politik Socialdemokraterna i Jönköpings län ska driva inom Region Jönköpings län under mandatperioden 2022-2026.

Region Jönköpings län

Regionfullmäktige är det högsta politiskt beslutande organet i Region Jönköpings län och fastställer politisk organisation, investeringar, övergripande styrdokument och budget för kommande år. Region Jönköpings län ansvarar för hälso- och sjukvård och regional utveckling. Hälso- och sjukvården inkluderar primärvården, akutsjukhusen, tandvården och förebyggande hälsoarbete. Det regionala utvecklingsuppdraget inkluderar huvudansvaret för kollektivtrafiken, kultur, tillväxtarbete och planering av infrastruktur på länsnivå. Uppdraget innebär att samordna arbete för utveckling inom transporter, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning tillsammans med länets kommuner, staten, arbetsmarknadens parter och andra samhällsaktörer. Region Jönköpings läns verksamhet regleras i kommunallagen och verksamheten styrs även av speciallagar inom hälso- och sjukvården. Organisationen Region Jönköpings län är länets största arbetsgivare med över 10 000 anställda inom ett 100-tal olika yrken och inriktningar.

Samhällsbygget

Socialdemokraterna vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Målet för den demokratiska socialismen är fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Målet är ett jämlikt och jämställt samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi. Solidaritet växer ur insikten att alla är beroende av varandra. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka. Alla ska ha samma rättigheter och skyldighet att ta ansvar.

Samhället ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vård, skola och omsorg. Pengarna till välfärden ska gå till just välfärden. Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Samhället ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Sverige ska leda klimatomställningen och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed skapa framtidens jobb. Socialdemokraterna vill skapa nya gröna jobb genom storsatsningar på infrastruktur, vägar, järnvägar, välfärden och grön teknik.

Regionalpolitiskt handlingsprogram

Socialdemokraterna i Jönköpings län kommer att arbeta för att innehållet och inriktningarna i regionalpolitiskt handlingsprogram 2022-2026 ska bli verklighet och integreras i verksamheterna inom Region Jönköpings län.

Socialdemokraterna i Jönköpings län vill bygga ett jämlikt och hållbart samhälle – för ett tryggt och levande Jönköpings län.