NYHET

Budget 2025: Tillsammans för ett starkare, tryggare och mer hållbart Jönköpings län.

Måndagen den 27 maj presenterade Samverkan Region Jönköpings län Budget 2025 med flerårsplan 2026-2027: Tillsammans för ett starkare, tryggare och hållbart Jönköpings län.

Exempelbild

Med fokus på ökat resande med kollektivtrafiken, nya elektrifierade tåg och attraktivt biljettsortiment samt en attraktiv landsbygdsutveckling. Hälso- och sjukvården ska fortsätta vara i toppklass och resursförstärkningen till vårdcentralerna fortsätter samt fokus på hållbart arbetsliv och bättrad arbetsmiljö. Vi ska fortsätta utveckla våra tre akutsjukhus, förbättra kontinuiteten, skapa fler vårdplatser, ta krafttag mot den psykiska ohälsan och öka grundbemanningen samt minska beroendet av hyrpersonal.

Rysslands invasion av Ukraina har skapat stora konsekvenser och bidragit till ett utmanande säkerhetsläge. Mot bakgrund av säkerhetsläget och Sveriges inträde i NATO står Region Jönköpings län inför ökade utmaningar relaterade till beredskap och cybersäkerhet. Det försämrade säkerhetsläget i Sverige och i omvärlden har haft stor påverkan, och som svar har Region Jönköpings län ökat takten i arbetet med att stärka vår förmåga vid påfrestningar. Vår robusthet är i fokus och vi förbereder oss och övar för att kunna ta vårt ansvar i den civila beredskapen. Dessa faktorer kräver robusta verksamheter som kan stå emot påfrestningar och hantera riskerna med sårbarhet inför cyberhot och IT-attacker. I dessa svåra tider tar Region Jönköpings län ett aktivt ansvar för att möta och övervinna utmaningarna.

Omvärldsläget har skapat stora konsekvenser för hela världsekonomin, vilket även påverkar de ekonomiska förutsättningarna i Region Jönköpings län. Region Jönköpings län står inför ekonomiska utmaningar, bland annat på grund av värdesäkring av medarbetarnas pensioner, vilket påverkar resultatet. Trots dessa utmaningar har Region Jönköpings län det bästa utgångsläget jämfört med andra regioner i landet, tack vare en långsiktigt god ekonomisk ställning. Denna ställning gör att Region Jönköpings län inte behöver genomföra besparingar utan kan hantera kostnadsökningar i verksamheterna genom indexuppräkning. Vårt engagemang för att arbeta kostnadseffektivt och innovativt stärker vår ekonomi och ger oss möjligheter att fortsätta utvecklas. Långsiktigt är det avgörande att upprätthålla en hållbar ekonomi. Med stort ansvarstagande gör Region Jönköpings län en noggrann avvägning mellan att vara återhållsam och att proaktivt möta de utmaningar som Region Jönköpings län står inför, allt för länsinvånarnas bästa.

Vi står inför betydande utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla kompetens inom hälso- och sjukvården samt andra branscher i vårt län. För att stärka vår position som Sveriges bästa offentliga arbetsgivare arbetar vi brett med helheten. Vi skapar bättre förutsättningar för våra chefer och medarbetare till ett hållbart arbetsliv för att förbättra arbetsmiljön och öka andelen heltidsarbete. Vi tar itu med utmaningarna kring hyrbemanning och strävar efter hållbara arbetsscheman som också underlättar en balans mellan arbete och privatliv.

– Med ett förändrat säkerhetsläge och ett ansträngt ekonomiskt läge prioriterar vi att använda resurser klokt. Vi satsar på att öka grundbemanningen och minska användandet av hyrpersonal. Vi fortsätter att utveckla våra tre akutsjukhus, förstärka resurserna till vårdcentralerna och skapa fler vårdplatser. Vi inför nu ett skobidrag till medarbetare som arbetar vårdnära. Tillsammans skapar vi ett starkare, tryggare och mer hållbart Jönköpings län, säger Rachel De Basso (S), Regionstyrelsens ordförande.

– Med en jämlik vård ska alla våra länsinvånare erbjudas vård utifrån behov, på lika villkor och med ett gott bemötande. Vi vill underlätta för länsinvånarna att på ett enklare sätt få rätt vård vid rätt instans. Patienter med stora vårdbehov ska erbjudas fast läkarkontakt, samtidigt som vi under 2025 kommer se över ingångarna till vården med målsättningen att underlätta patientens kontakt med vården och öka kvaliteten, säger Thomas Gustafsson (S), Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård.

Budget 2025 från Samverkan Region Jönköpings län läggs formellt som ett förslag på sammanträdet med Regionstyrelsens arbetsutskott den 4 juni. Regionstyrelsen tar beslut om budgeten den 13 augusti. Budget 2025 med flerårsplan 2026-2027 fastställs på Regionfullmäktige den 27 augusti.

Satsningar i Budget 2025 i korthet

Budget 2025 – Medarbetare och Regionövergripande

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Vi arbetar för att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare med de bästa arbetsplatserna. Vi fokuserar på rätt kompetens, god arbetsmiljö och hälsa, samt att främja kreativitet och delaktighet. Våra regiongemensamma arbetssätt, baserade på forskning och goda exempel, hjälper oss att nå våra mål.

Genom kompetensplanering möter vi invånarnas behov både idag och i framtiden, och arbete med friskfaktorerna bidrar till hälsosamma arbetsplatser. Vår värdegrund, organisationskultur och hållbart ledarskap främjar kreativitet och delaktighet. Alla arbetsplatser analyserar och följer upp arbetsmiljön systematiskt för att vidta åtgärder. Tydliga chefsuppdrag och reviderade lönekriterier stärker ansvarstagande och skapar en engagerad arbetsplats.

Rätt Använd Kompetens, RAK

För att säkerställa en effektiv, tillgänglig och säker vård kommer vissa arbetsuppgifter att flyttas från sjukvårdsutbildad personal till servicepersonal. Med fokus på Rätt Använd Kompetens (RAK) ska

Verksamhetsstöd och Service arbeta för att avlasta vårdpersonalen och bidra till att effektivisera verksamheten. Under 2024 genomförs ett projekt som involverar flera avdelningar för att förbättra servicetjänster och arbetsprocesser. Exempel på detta är patientnära städning, måltidshantering, förrådshantering och patienttransporter. Detta arbete intensifieras under 2025.

Fasa ut mindre värdeskapande arbetssätt

Region Jönköpings län arbetar med kvalitet som strategi vilket innebär utveckling och förbättring av arbetssätt genom ständiga förbättringar. Utveckling uppstår genom att förbättra och effektivisera nuvarande verksamhet samt fasa ut mindre och icke värdeskapande arbetssätt och aktiviteter. På detta sätt frigörs arbetstid och andra resurser som kan satsas på nya områden och åtaganden.

Driva fram en användarvänlig digitalisering

Snabbt växande digitalisering och en åldrande befolkning formar Region Jönköpings läns framtid. Målet är att skapa en avancerad digital infrastruktur som möter invånarnas och medarbetarnas behov och som är användarvänlig. Genom integrerade processer och en förbättrad digital närvaro strävar regionen efter att optimera resurser och erbjuda effektiv service. Vi behöver hantera data på ett smart sätt, integrera nya system och tjänster på ett bra sätt och förbättra våra arbetsmetoder. Med fokus på att maximera kvaliteten och underlätta för både invånare och personal fortsätter regionen sin digitala omställning.

Motverka välfärdsbrott

Välfärdens resurser ska gå till det de är avsedda för, inte till fusk eller kriminell verksamhet. Därför ska Region Jönköpings län utveckla och förstärka arbetet för att motverka välfärdsbrott.

Utveckling av Bemanningsenheten

Bemanningsenheten i Region Jönköpings län fortsätter att utvecklas i syfte att stärka bemanningen i hela länet och skapa flexibilitet för både verksamhet och medarbetare.

Minskad hyrbemanning inom primärvården

Region Jönköpings län arbetar intensivt med att minska hyrkostnaderna och öka upp den egna grundbemanningen. Det är inom primärvården som en stor andel av hyrkostnaderna för läkarna återfinns. För att minska hyrkostnaderna och öka attraktiviteten att anställa fler medarbetare väljer därför Samverkan Region Jönköpings län att genomföra en riktad satsning på läkare inom primärvården med syfte att minska hyrberoende inom primärvården.

Projekt öka bemanningen på länsdelssjukhusen

Samverkan Region Jönköpings län har i Budget 2024 skjutit till riktade resurser för bland annat ökad attraktivitet inom dygnet-runt-verksamheten. Förvaltningen har arbetat intensivt med förslag. Ett projekt startas nu för att öka bemanningen på Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset i Eksjö där det är svårt att bemanna med sjuksköterskekompetens. Utvärderas efter projektavslut.

Projekt öka andelen som arbetar helg

Samverkan Region Jönköpings län har i Budget 2024 skjutit till riktade resurser för bland annat ökad attraktivitet inom dygnet-runt-verksamheten. Förvaltningen har arbetat intensivt med förslag. Ett projekt startas nu för att öka bemanningen fredag-måndag. Utvärderas efter projektavslut.

Skobidrag till medarbetare i vårdnära arbete

Många av våra medarbetare inom vården tillbringar stora delar av sina arbetsdagar stående och gående. För att förbättra arbetsmiljön och säkerställa bästa möjliga komfort och säkerhet införs nu ett skobidrag för medarbetare i vårdnära arbete. Syftet med skobidraget är att möjliggöra inköp av fotriktiga och högkvalitativa skor, vilket bidrar till en god och hållbar arbetsmiljö. Detta initiativ understryker Region Jönköpings läns engagemang för medarbetares välbefinnande och stärker positionen som en attraktiv arbetsgivare. Satsningen omfattar 10 miljoner kronor och skobidraget kommer att administreras via medarbetarportalen. Utvärderas efter 2 år.

Ökad samverkan kring kompetensförsörjning

Region Jönköpings län ska skapa arbetsformer där vi samverkar mer med kommunerna i kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom vården för ett hållbart arbetsliv.

Undersöka behovet av samordnad språkutbildning i länet

Region Jönköpings län ska undersöka behovet av samordnad språkutbildning för sjukvårdspersonal inom kommuner och regionen i syfte att öka integrationen. Språket är nyckeln in till arbetsmarknaden.

Underlag för parkeringshus vid Länssjukhuset Ryhov

Samverkan Region Jönköpings län ger i uppdrag att ta fram underlag för byggnation av ett parkeringshus vid Länssjukhuset Ryhov med syfte att förbättra tillgängligheten för både anställda och besökare. Detta inkluderar att genomföra en kalkyl för att bedöma kostnaderna för byggnationen och driftskostnaderna på lång sikt. Målet är att säkerställa att parkeringsanläggningen är hållbar och ekonomiskt rimlig samtidigt som den möter behoven hos personalen och underlättar för besökare.

Utökning av bidrag till ideella föreningar och studieförbund

Region Jönköpings län ska utöka bidragen till ideella föreningar och studieförbund för att stödja civilsamhället i förebyggande och hälsofrämjande insatser i syfte att uppnå regionens vision För ett bra liv i en attraktiv region. Satsningen omfattar 5 miljoner kronor.

Budget 2025 – Folkhälsa och sjukvård

Öka tillgängligheten till vårdcentralerna

För att öka tillgängligheten, förbättra kvaliteten och öka läkartätheten i vårdcentralerna samt genomföra satsningar på glesbygden, fortsätter Samverkan Region Jönköpings län att bygga ut primärvården med 40 miljoner kronor för 2025. Primärvården ska säkerställa att länsinvånarna får snabb och effektiv nära vård. Satsningen ska säkra läkarbemanningen så att vi kan möta patienternas behov och få en bättre arbetsmiljö. En välfungerande primärvård avlastar sjukhusen och möjliggör för en mer effektiv sjukvård.

Öka antalet vårdplatser

Under mandatperioden ska antalet vårdplatser på länets tre akutsjukhus öka efter behov, med fördelning där behoven är som störst. Under 2025 tillförs därför 10 miljoner kronor för att öka antalet vårdplatser. Inom vården ska grundbemanningen öka, främst inom dygnet runt verksamheten och på vårdcentraler på glesbygd, för att säkra en patientsäker vård. Det är viktigt att primärvården i hela länet har den bemanning som tillgodoser behovet hos länets invånare. Det ska vara rätt bemanning på rätt plats.

Utökning av intensivvården i länet

För att utöka intensivvården i länet tillförs 10 miljoner kronor. Sedan tidigare har antalet vårdplatser inom intensivvården i regionen ökat, och nu följer vi upp med ökad budget för ökad personaltäthet. Under en treårsperiod genomförs personalförstärkning på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.

Översyn av ingångarna till vården

Idag finns det ett stort antal ingångar in till vården. Med en målsättning om att underlätta patientens kontakt med vården ska kvaliteten öka. Syftet är att underlätta för patienten i kontakter med vården genom bättre patientkännedom och journaltillgång. Det är viktigt att man i det kommande arbetet beaktar och prioriterar dessa aspekter. Vårdcentralerna är invånarnas huvudingång till vården, och digitala besök är ett naturligt alternativ till fysiska möten.

Säkerställa jämlikt stöd för patienter med omfattande vårdbehov

Patienter med stora vårdbehov, exempelvis multisjuka och äldre samt invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar, ska erbjudas fast läkarkontakt. Vi behöver säkerställa att detta arbete görs jämlikt i hela regionen. Det är viktigt att vi identifierar dessa patienter och att de känner sig trygga samt har enkla vägar in till sin vårdcentral. Det kortsiktiga riktvärdet för listade patienter i primärvården är 1 500 per distriktsläkare, med ett långsiktigt mål på 1 100 per distriktsläkare. Vårdcentraler som är uttagna i pilotprojektet ”Jämlik primärvård” ska gå före mot det långsiktiga målet.

Utreda 1177 på telefon

Under 2025 genomförs en utredning kring 1177 på telefon. Utredningen ska bland annat undersöka behov av förändrade arbetssätt, möjligheten till kombinationstjänster samt 1177:s placering i organisationen. Målet är att öka effektiviteten i vården och tillgängligheten för patienten, särskilt på kvällar och helger. Detta arbete ska påtagligt minska väntetiderna för 1177 och därmed öka kvaliteten i sjukvårdsrådgivningen.

Standardiserade vårdförlopp för cancer

Region Jönköpings län ska sammantaget bli en av de bästa i Sverige när det gäller standardiserade vårdförlopp för cancer. Standardiserade vårdförlopp handlar om att personer med misstänkt cancer ska mötas av en välorganiserad, helhetsorienterad, professionell process, utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. Speciellt fokus ligger på att förbättra ledtiderna.

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden

Ett treårigt projekt riktat mot vårdcentraler i utsatta områden genomfördes i början av 2020-talet. Projektet är nu utvärderat och erfarenheter av detta projekt ligger till grunden för ett fortsatt och stärkt tilläggsuppdrag om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i utsatta områden. Vi har även ett uppdrag för att arbeta för en mer jämlik hälsa hos utrikesfödda invånare, där det är av särskild betydelse att beakta arbetet som sker i de socioekonomiskt utsatta områdena.

Förbättrad psykisk hälsa för unga

Under 2025 tillförs 10 miljoner kronor för att stärka upp inom barn- och ungdomshälsan samt barnoch ungdomspsykiatrin. Ungdomar uppvisar en försämrad fysisk och psykisk hälsa och det är viktigt att vården bemöter utvecklingen i en tidig ålder. Den försämrade hälsan sätter spår resten av livet och det är angeläget med snabbt omhändertagande och korta väntetider till utredning och behandling.

Förbättrad vårdövergång från barn till vuxen

Behovet av barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet har ökat markant under flera år. Snabbt omhändertagande och korta väntetider är avgörande för att erbjuda stödinsatser. Inom vuxenpsykiatrin ökar antalet patienter som flyttas över från barn- och ungdomspsykiatrin vid 18-årsgränsen. En flerårig utvecklingssatsning pågår inom psykisk hälsa, inklusive främjande, förebyggande, tidiga insatser samt behandling och rehabilitering. Därför görs en satsning på 5 miljoner för att förbättra vårdövergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin och för att möta det ökande behovet när fler personer med neuropsykiatriska diagnoser blir vuxna.

Fler platser i rättspsykiatrin

Region Jönköpings län behöver utöka antalet rättspsykiatriska vårdplatser som erbjuds. Det är som konsekvens av att fler döms till rättspsykiatrisk vård. Därför tillförs 8 miljoner under 2025 för fortsatt utbyggnad av rättspsykiatrin.

Förbättrad tandhälsa för barn

God tandhälsa grundläggs i tidig ålder. Riktade insatser genomförs inom områden där kariesförekomsten ökar, såsom i förskolor, fritidshem och skolor. Folktandvården ska besöka förskolor och kommunicera vikten av förebyggande tandvård.

Jämlik vård

Säkerställa att verksamheter som är centraliserade inom Region Jönköpings län når länets invånare jämlikt. Ett flertal verksamheter är organiserade som länskliniker, och länsklinikernas uppdrag är att säkra fast bemanning, kompetensutveckling samt ansvar för akutsjukhusen och den nära vården i alla länsdelar. Ett kontinuerligt arbete görs för att säkerställa att så sker.

Ingen höjning av patientavgifter

Trots ett ansträngt ekonomiskt läge, där flera regioner höjer patientavgifterna, har Samverkan Region Jönköpings län beslutat att inte höja några patientavgifter. Vi har även kommit överens om att införa en ny ersättning till patienter när verksamheter ställer in en operation med kort varsel.

Budget 2025 – Regional utveckling

Samverkan kring kompetensförsörjning med länets kommuner

Region Jönköpings län ska i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör initiera och samordna samverkan med berörda parter för en kompetensförsörjning som matchar efterfrågan och utbud. Dialogen säkerställs genom relevanta samverkansarenor.

Samverkan för att skapa ett attraktivt län för alla

Besöksnäringen är en viktig del av länets näringsliv och stärker dess attraktivitet, vilket lockar besökare, företagare och nya invånare. Den skapar sysselsättning för grupper som kan ha svårt att etablera sig i andra branscher och bidrar till lokal och regional utveckling. Region Jönköpings län och Smålands Turism har, i samverkan med kommuner och aktörer, tagit fram en besöksnäringsstrategi för 2023-2030. Strategin fokuserar på Natur, Måltid, Kultur och Evenemang för att öka länets attraktionskraft.

Stötta näringslivet

Näringslivet i Jönköpings län ska kännetecknas av hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Region Jönköpings län har en viktig roll i att stärka samverkan med andra aktörer för att ännu bättre stötta företagen i länet, både i stad och på landsbygd. För att klara näringslivets gröna omställning och ökade innovationsförmåga måste kompetensförsörjning och kompetensutveckling stärkas. Region Jönköpings län ska arbeta för med att skapa förutsättningar för att attrahera företagsetableringar och finansiella investeringar samt verka för att företag stannar kvar i länet. Det är viktigt att skapa förutsättningar för ökad omställningsförmåga och försörjningsförmåga. Region Jönköpings län arbetar även med att stötta kvinnor i ledarskap och företag för att inte mista deras kompetens till andra län.

Fokus på platsutveckling och gröna näringar

Tillsammans med länets kommuner arbetar vi för en hållbar och inkluderande platsutveckling utifrån länets specifika förutsättningar. Platsutveckling skapar attraktivitet för boende, besökare, företag och investeringar. De gröna näringarna är viktiga för att samhället ska bli mer miljövänligt och klimatsmart. Gröna näringar bidrar till hållbar utveckling och ekonomisk stabilitet på landsbygden genom att skapa jobb, främja miljövänliga metoder och använda lokala resurser effektivt. De hjälper också till att utveckla landsbygdens naturresurser och kulturvärden, vilket stödjer hållbar utveckling.

Den kulturella infrastrukturen ska stärkas

Region Jönköpings län ska bidra till att utveckla fler kulturella mötesplatser, främja kulturskapares villkor, främja arrangörskap och publikutveckling i hela länet samt utveckla kommunernas kapacitet att ta emot professionell kultur som kan spridas utanför den egna kommunen. Dessutom ska Region Jönköpings län stärka alla barn och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur, oberoende av socioekonomiska och geografiska förutsättningar, och säkerställa att de har likvärdiga möjligheter att utvecklas enligt deras demokratiska rätt till kultur.

Bedömningar länets kompetensbehov

Företag och offentlig sektor har problem med att rekrytera rätt kompetens. För att kunna hantera näringslivets och välfärdens utmaningar är förmågan att attrahera och rekrytera samt behålla och utveckla kompetenser helt avgörande. Vi behöver en långsiktig plan för kompetensförsörjningen i hela länet. En årlig prognos ska därför presenteras på kompetensbehov i länet på både kort och lång sikt. Dessa bedömningar ska fungera som underlag för kompetensförsörjningsinsatser inom både offentlig och privat sektor.

Utveckling för naturbruksskolorna till kompetenscentrum för de gröna näringarna

Naturbruksskolorna är viktiga för Region Jönköpings läns ansvar för den regionala kompetensförsörjningen och för de gröna näringarnas utveckling. Region Jönköpings län får därför skapa förutsättningar för att utveckla naturbruksskolorna till kompetenscentrum för de gröna näringarna, i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv. Genom kontinuerligt utvecklingsarbete och tillämpad forskning bidrar skolorna till att nå de globala målen och Sveriges miljömål. Stark konkurrenskraft och innovation inom gröna näringar stärker länets förmåga att möta omvärldshändelser och ökar egenproducerade livsmedel.

Folkhögskolor är ett viktigt komplement till andra utbildningsformer.

Region Jönköpings län driver två folkhögskolor vilket är Sörängens folkhögskola i Nässjö och Värnamo folkhögskola. Folkhögskolan är unik genom sin långa bildningstradition och friheten att utforma kurser efter deltagarnas behov och intressen. Den spelar en viktig roll i utbildningen av vuxna med kort eller ofullständig utbildningsbakgrund, med fokus på att möta varje individs unika erfarenheter och förutsättningar. Tillsammans med länets sju rörelsedrivna folkhögskolor är de en viktig resurs för länets kompetensförsörjning och bidrar till att inkludera deltagarna i samhället. Vi följer noga att det finns förutsättningar för folkhögskolorna att bedriva sin verksamhet.

Tidsatt uppföljning av bidrag och projektmedel

Projektmedel spelar en central roll i det regionala utvecklingsarbetet. Region Jönköpings län kan, genom statliga bidrag, besluta om att medfinansiera projekt som på olika sätt främjar en hållbar regional utveckling. Projekten som beviljas bidrag ska bidra till att uppnå målen inom den regionala utvecklingsstrategin, som är baserad på de globala målen i Agenda 2030. För Region Jönköpings län är det också viktigt att de projekt som erhållit bidrag följs upp på ett tydligt. Genom uppföljningen synliggörs effekterna av finansieringen kopplade till den regionala utvecklingsstrategin.

Processbeskrivning för bredare utlysning

För att fler ska ha möjlighet att söka medel från regional utveckling behöver kommunikationen kring vilka bidrag och projektmedel som går att söka bli tydligare. Därför behöver kommunikationsinsatserna kring bidrag och finansiering utvecklas för att göra det regionala utvecklingskapitalet mer känt, och tydliggöra vilka medel som finns att söka samt kriterierna för dessa.

Fokus på ökat resande

På grund av ökade drivmedelskostnader och räntor har kostnaderna stigit markant inom kollektivtrafik. För att hantera dessa utmaningar har Länstrafiken har ett pågående och långsiktigt arbete med att öka resandet och därigenom intäkterna, vilket är avgörande för en långsiktigt hållbar ekonomi och nå ekonomi i balans. För att öka resandet krävs förutom ett bra trafikutbud även en aktiv marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag, och bra information till resenärer och länsinvånare. Stort fokus ska därför ligga på att göra kollektivtrafiken attraktiv för så många som möjligt.

Arbeta med kundnöjdheten inom kollektivtrafiken

Att öka kundnöjdheten är ett av målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. För att öka kundnöjdheten behöver varumärket och förtroendet för Länstrafiken stärkas. Detta är viktigt för att kunna öka resandetalen och skapa förutsättningar för mer kollektivtrafik i länet. En viktig del i detta arbete är att sammanställa och tydliggöra hur arbetet med Esther inom kollektivtrafiken intensifieras.

Attraktivt biljettsortiment

Samverkan Region Jönköpings län arbetar för att Länstrafiken ska ha ett attraktivt biljettsortiment. Ett brett och flexibelt utbud av biljetter gör kollektivtrafiken mer tillgänglig och tilltalande för resenärer. Detta är viktigt för att öka antalet resenärer och främja hållbar utveckling i länet.

Enkelbiljetter undantagna indexuppräkning

Varje år sker en årlig indexuppräkning av priserna för biljetterna inom kollektivtrafiken. Samverkan för Region Jönköpings län har i år valt att undanta enkelbiljetterna från denna uppräkning. Detta gör enkelbiljetterna mer prisvärda och tillgängliga, vilket kan öka resandet och göra kollektivtrafiken mer attraktiv för alla invånare i länet.

Nya eldrivna Krösatåg

Samverkan Region Jönköpings län satsar på nya eldrivna tåg för att förbättra tillgängligheten och hållbarheten i vår kollektivtrafik. Detta är särskilt viktigt med tanke på de senaste problemen inom Krösatågen, där äldre dieselfordon har påverkat tillförlitligheten och krävt omfattande underhåll. De eldrivna tågen kommer att kunna fasa ut de fossildrivna när fler järnvägar blir elektrifierade i länet. Genom att introducera moderna eldrivna tåg kan vi erbjuda mer förutsägbar och miljövänlig transport för resenärerna.

Koldioxidbudget

Koldioxidbudgeten visar att takten för att nå målen globalt och regionalt har varit för låg, vilket kräver en plan för årliga utsläppsminskningar och nödvändiga åtgärder. Region Jönköpings län ska minska vår klimatpåverkan från direkt påverkbara utsläpp och att främja elektrifieringen av transportsektorn. För att intensifiera arbetet är det av stor betydelse att hela länet engageras i koldioxidbudgeten. Därför ska vi inom ramen för samverkan i Klimatrådet kommunicera länets koldioxidbudget till organisationer och invånare, samt med utgångspunkt i länets koldioxidbudget främja insatser som påskyndar den gröna omställningen inom områdena transporter och energiintensiva företag.

Arbete för nya stambanor

Järnvägens betydelse för en hållbar tillväxt och utveckling är avgörande för Sverige som helhet och för Jönköpings län. För att kunna öka kapaciteten och minska trängseln på järnvägen för såväl person- som godstransporter behöver Sverige och Jönköpings län bygga nya stambanor. Nya stambanor ska byggas i ett sammanhållet system och kommer att bygga ihop stad och landsbygd. Det kommer generera fler arbetstillfällen, nya bostäder och bättre förutsättningar för omställningen till ett hållbart samhälle