NYHET

Så stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Varje dag utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott, inte sällan av en man som hon har eller har haft en relation med. Våldet orsakar stort lidande och livslånga konsekvenser. En del kvinnor och barn tvingas leva gömda för gärningsmannen. Det är oacceptabelt. Därför måste vi tillsammans arbeta för en förbättring.

Bild tjej frihet

Vilket ansvar har Region Jönköpings län:

Hälso- och sjukvården i Jönköpings län har en viktig roll i att upptäcka och uppmärksamma våld och verka för att våldsutsatta personer erbjuds vård och omvårdnad. Det är därför av stor betydelse att vårdpersonal har en god kunskap om hur de ska agera när en patient visar symtom eller tecken på utsatthet för våld i nära relation. Detta är en viktig fråga för Socialdemokraterna. I Region Jönköpings län erbjuds därför medarbetarna utbildning, för att få kunskaper om hur vi kan upptäcka våldet och utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten Alternativ Till Våld behandlar både våldsutövare, våldsutsatta och barn från hela länet. Verksamheten har som uppdrag att erbjuda specifik psykologisk behandling på området våld i nära relationer med syfte att minska våldets konsekvenser i Jönköpings län.

Hur jobbar Socialdemokraterna nationellt:

För Socialdemokraterna har arbetet för att få slut på mäns våld mot kvinnor sedan länge varit en högt prioriterad fråga. Den föredetta S-ledda regeringen arbetade med flera åtgärder på området. Vi har höjt ett 70-tal straff, bland annat för misshandel, sexualbrott och grov kvinnofridskränkning. De som döms ska delta i behandling i fängelset. Polisen ska ha tillräckliga resurser och verktyg för att kunna klara upp brott.

Detta gjorde Socialdemokraterna under förra mandatperiodioden inom området:

  1. Infört"Samtyckeslagen" som gör det ännu tydligare att sex som inte är frivilligt är olagligt
  2. Infört brottet oaktsam våldtäkt vilket bidragit till att antalet fällande domar ökat
  3. Infört ett särskilt brott för hedersförtryck
  4. Höjt straffen för bland annat misshandel, sexualbrott och grov kvinnofridskränkning
  5. Gjort det kriminellt att låta barn bevittna våld mellan närstående.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har också tagit fram ett omfattande program för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/bekampa-kriminaliteten-och-bryt-segregationen/vald-mot-kvinnor/40-atgarder-for-att-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor Länk till annan webbplats.

Socialdemokraterna sitter inte i regeringen denna mandatperiod. Men vi har en rad förslag på vad vi skulle vilja göra på området. Läs mer om detta här: https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/bekampa-kriminaliteten-och-bryt-segregationen/vald-mot-kvinnor Länk till annan webbplats.

Våld är inte enbart fysiskt

Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot försöker förövaren kontrollera och utöva makt över den som utsätts. Våld i nära relation kan yttra sig på fler sätt, det kan exempelvis vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Blir du eller någon du känner utsatt för våld? Läs mer om vart du kan vända dig: https://www.1177.se/Jonkopings-lan/liv--halsa/vald-overgrepp-och-sexuella-trakasserier/utsatt-for-vald-eller-hot-om-vald---vart-vander-jag-mig-i-jonkopings-lan/ Länk till annan webbplats.