Smidig trafik för hållbar tillväxt och aktivt liv

bra vård

En bra fossilfri kollektivtrafik är en del i klimatomställningen. En kollektivtrafik som är smidig, trygg och prisvärd bidrar till ett ökat och mer jämställt resande. För att hela Jönköpings län ska vara levande krävs en väl utbyggd infrastruktur i form av vägar, järnväg, flyg och kollektivtrafik. Det ökar jämlikheten, ger ett mer aktivt och rikare liv för länets invånare. Det bygger ihop stad och landsbygd och samt skapar hållbar tillväxt.

Infrastruktur är ett medel för att uppnå tillgänglighet i samhället. När fler kan pendla längre med smidig kollektivtrafik mellan hem och arbete eller utbildning skapas nya möjligheter för hållbar utveckling och tillväxt. Med bra infrastruktur får invånarna tillgång till fler mötesplatser, kulturupplevelser och fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken behöver vara väl utbyggd i hela länet. Snabba resor in och ut ur länet medför större arbetsmarknadsregioner. Tillverkningsindustrin är beroende av smidiga kommunikationer för att företagen både ska kunna hitta rätt personal och ha möjlighet till bra logistik och export av varor. Jönköping Airport är viktig för godshanteringen och erbjuder stora möjligheter till snabba transporter.

Järnväg

Möjligheten till resor med tåg och frakt av gods på järnväg är avgörande för tillväxten i Jönköpings län. Södra stambanan är en betydande del av landets järnvägsnät och knyter ihop länets stationer och logistikcenter med övriga knutpunkter i södra Sverige. Järnvägen har en nyckelposition i omställningen till ett hållbart samhälle. Där det finns räls ska det också gå tåg. Hela järnvägsnätet i Jönköpings län behöver vara upprustat och elektrifieras. Tågbanan mellan Värnamo, Vaggeryd, Nässjö och Jönköping, det så kallade Y:et, ska elektrifieras och rustas upp för en säkrare trafik, ökad kapaciteten, snabbare transporter och omställningsmöjligheter vid störningar. Likaså behöver sträckorna mellan Nässjö och Eksjö samt Nässjö och Vetlanda rustas upp och elektrifieras för snabbare och säkrare transporter.

Nya stambanor

För att kunna korta restiderna och frakta mer gods med tåg krävs mer järnväg. Att bygga nya stambanor är den viktigaste samhällsbyggnadsfrågan för Sverige i modern tid. Järnväg med höghastighetståg är en helt ny infrastruktur som ger näringsliv och offentlig sektor helt nya möjligheter att anställa rätt personal och att tillhandahålla varor och tjänster. Nya stambanor kommer att öka arbetsmarknadsregionerna och generera bättre regional utveckling med fler jobb, fler bostäder och underlätta klimatomställningen. Ny järnväg kan avlasta det befintliga tågnätet och öka kapaciteten av både person- och godstrafiken. Målet är att bygga nya stambanorna i ett sammanhållet system med tre centrala stationslägen i Jönköpings län enligt Sverigeförhandlingen. Nya stambanor kommer att bygga ihop stad och landsbygd.

Kollektivtrafik

Bra tillgång till kollektivtrafik ökar människors möjligheter att smidigt ta sig mellan hem och arbete eller utbildning samt till kultur- och fritidsaktiviteter. För att klara av omställningen till ett hållbart samhälle behöver större andel resa med kollektivtrafiken. För att öka det kollektiva resandet krävs bra komfort, kortare restider, prisvärda taxor och täta turer. Biljettpriset ska i en högre utsträckning avgöras av det faktiska avståndet på resan i stället för geografiska indelningar som i dag. Region Jönköpings län ska utveckla ett biljettsystem som mer följer resenärens val av personliga zoner. Resor mellan länets huvudorter ska ta max en timme, och möjligheterna att resa mellan kommunernas centralorter förbättras. Där järnväg finns ska järnväg i största möjliga mån prioriteras. Möjligheten att resa gör att fler får ett mer aktivt och rikare liv. Chaufförer och tågvärdar är viktiga ambassadörer för kollektivtrafiken.

Prisvärda biljetter

Kollektivtrafiken ska ha prisvärda taxor för att kunna öka andelen resenärer. Yngre och pensionärer samt studenter som har en utsatt ekonomisk situation ska ha mer jämlika möjligheter att resa inom länet. Människor med funktionsvariationer eller sjukdom som tar emot sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan ska vara inkluderade i den grupp som kan köpa och resa med seniorkortet. Ungdomskortet ska gälla för personer upp till 25 års ålder och inkludera studenter. Kostnaden för seniorkortet och ungdomskortet ska hålla på en prisvärd nivå. Försäljningsombud ska ha utbildning för att kunna informera om och sälja olika biljettprodukter.

Driva kollektivtrafik i egen regi

Sedan kollektivtrafiken började upphandlas har samtliga avtalsperioder för Krösatågtrafiken avslutats i förtid. Varje ny avklarad upphandling följs dessutom av överklagande som fördröjer processen. Misslyckade upphandlingar kostar stora summor av skattebetalarnas pengar. Inför slutet på varje avtalsperiod inom både buss och tåg finns uppenbara risker med försämringar av kvalitén hos leverantören. Personalen har en utsatt situation med otrygga anställningar. Region Jönköpings län kan som kollektivtrafikmyndighet inte föra en direkt dialog med chaufförerna om arbetsvillkor eftersom personalen är anställd av leverantören. Om Region Jönköpings län skulle driva kollektivtrafik i egen regi kommer anställningar att bli tryggare och Länstrafiken kan föra direkt dialog med personalen och fackförbund. Socialdemokraterna vill att Länstrafiken ska driva delar av kollektivtrafiken i egen regi. Även upphandlad personal inom tågunderhåll ska på sikt anställas i ett eget helägt offentligt bolag inom ägargruppen för Krösatågen.

Vägar

För att hela länet ska leva behöver många vägar rustas upp. Invånarna ska både kunna pendla med rimliga hastigheter på länsvägarna och samtidigt känna sig säkra. På prioriterade vägar finns behov av ökad standard i form av exempelvis bredare körbanor, mitträcken och utbyggt viltstängsel för att både kunna öka säkerheten och bevara hastigheten. Nissastigen, riksväg 26, är en prioriterad väg och riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn behöver byggas om till motorväg.

Jönköping Airport

Region Jönköpings län är delägare till Jönköping Airport och kan arbeta mer intensivt med utveckling av flygplatsen. Tillgången till en flygplats i länet är avgörande för den regionala utvecklingen och tillväxten. Jönköping Airport har en väldigt viktig roll för samhällsfunktioner som transporter och godshantering. Flygplatsen behövs utifrån ett beredskapsperspektiv och fungerar som ett nav för exempelvis ambulansflyg och brandövervakningsflyg. Persontrafiken är viktig för länets näringsliv och turistbranschen. Bra flygförbindelser kan leda till att fler väljer att arrangera mässor och sport- eller kulturevenemang i närområdet. Samtidigt har flygtrafiken problem utifrån miljöaspekten och Jönköping Airport behöver arbeta för att ställa om till mer hållbar verksamhet.

Fossilfria drivmedel

Länstrafikens fordon ska drivas med fossilfria drivmedel som en del i klimatomställningen. Region Jönköpings län har tillsammans med länets kommuner ett gemensamt ansvar för att säkra tillgången till förnyelsebara och fossilfria drivmedel. När det finns ett väl utbyggt system med laddstolpar för elfordon och tillgång till biogas möjliggör det att fler bilister kan välja fossilfria alternativ.

Cykeltrafik

Trafiken med cykel har stor potential i länet. Region Jönköpings län ska tillsammans med länets kommuner arbeta för att utveckla bra regionala cykelstråk. Smidiga och säkra cykelbanor gör att fler kan pendla med cykel mellan hem och arbete eller utbildning samt bidra till ökad cykelturism och fritidscykling. Region Jönköpings län ska därför tillsammans med berörda kommuner aktivt jobba för tryggare gång- och cykelvägar längs väl trafikerade stråk.Resenärer behöver även ha möjlighet att kunna ta med cyklar på tåg och bussar. Cykelvägarna både i stadskärnor och mellan orter ska i större utsträckning kunna användas året om.

Arbetspendling

I hela länet ska kollektivtrafiken vara utformad så att pendling till studier och arbete kan ske smidigt mellan kommunernas centralorter och mellan Jönköpings län och angränsande län. Alla kommuner behöver ha tillgång till kollektivtrafik utifrån olika behov och geografiska förutsättningar. Regionen behöver tillsammans med näringslivet samverka för att kollektivtrafik och arbetstider till länets större arbetsplatser och industriområden ska anpassa för att fler ska ges möjlighet att åka kollektivt. Vidare behöver Region Jönköpings län samverka med angränsande regioner för att skapa ett smidigare resande mellan exempelvis Gislaved och Halmstad eller Tranås och Linköping för att människor ska få ett hållbart arbetsliv.

Knutpunkter

För att det ska vara smidigt att åka kollektivt i hela länet ska regionen tillsammans med Trafikverket, länets kommuner och andra aktörer samverka för att skapa knutpunkter där pendlare kan ställa bilen eller cykeln för att resa vidare med tåg eller buss. Knutpunkterna ska upplevas säkra och trygga och vara utbyggda med laddinfrastruktur för bil och cykel.

Trafiklösningar för anställda

Region Jönköpings län har över 10 000 anställda som ska ha bra möjligheter att arbetspendla. Region Jönköpings län behöver ha en egen cykelpool för anställda i syfte att öka cykeltrafiken. För att öka andelen som reser kollektivt och samtidigt ha bra personalförmåner ska alla medarbetare erbjudas ett subventionerat prisvärt månadskort för resor med kollektivtrafik. Antalet anställda vid Länssjukhuset Ryhov har ökat i takt med nya satsningar på sjukvården och nybyggnationer av lokaler. Antalet parkeringsplatser vid Ryhov behöver stå bättre i relation till antalet anställda. Antalet parkeringsplatser vid Ryhov ska utökas genom att bygga ut delar av befintligt parkeringsutrymme på höjden. Samtliga nya parkeringsplatser behöver ha laddstolpar.

Socialdemokraterna vill att:

 • Seniorkortet ska gälla för personer från 65 års ålder.
 • Ungdomskortet ska gälla för personer upp till 25 års ålder och inkludera studenter.
 • Kallelse till vårdbesök ska gälla som biljett inom kollektivtrafiken.
 • Region Jönköpings län ska inrätta en cykelpool för anställda.
 • Nya stambanor ska byggas i ett enhetligt system enligt Sverigeförhandlingen.
 • Arbetet med nybyggnad, upprustning och elektrifiering av järnvägen mellan Värnamo-Vaggeryd-Nässjö-Jönköping ska intensifieras.
 • Järnvägen mellan Värnamo-Halmstad, Nässjö-Eksjö och Nässjö-Vetlanda ska rustas upp och elektrifieras.
 • Kollektivtrafiken ska på sikt arbeta för en direktförbindelse med tåg mellan Tranås och Linköping.
 • Krösatågstrafiken ska drivas i egen regi.
 • Kollektivtrafiken inför mer direkttrafik till större arbetsplatser och industriområden på landsbygden.
 • Kollektivtrafiken ska ställa om från geografiska till mer personliga resezoner.
 • Kollektivtrafikenska arbeta med anropsstyrd trafik som komplement på landsbygden.
 • Asecs/Ryhov-området i Jönköping ska på sikt få en ny tågstation.
 • Parkeringsutrymmet vid Ryhov ska utökas med fler parkeringsplatser och med fler laddstolpar.