NYHET

Första spadtag specialistpsykiatrin Värnamo sjukhus

Idag togs första spadtaget för en ny byggnation av specialistpsykiatrin i Värnamo. Planeringen och utformningen av lokalerna har utgått ifrån patienter, närstående och medarbetares perspektiv. Detta är en satsning på ca 250 miljoner kronor som planeras vara klart 2026.

Spadtag Värnamo sjukhus

Rachel De Basso (S), Regionstyrelsens ordförande, deltog i första spadtaget. Hon sa såhär:

 

"Det här är en glädjens dag och det känns fantastiskt att få vara med idag och få ta första spadtaget till en alldeles ny byggnation av specialist psykiatrin här i Värnamo. Detta görs för att skapa nya ändamålsenliga lokaler för våra länsinvånare och våra medarbetare. Detta är en viktig investering för Värnamo sjukhus och för länsinvånarna som planeras vara klart 2026.

Den psykiska ohälsan ökar i hela samhället, både bland unga och bland äldre. Det ställer höga krav på hälso- och sjukvården. För att möta upp behoven behöver vi säkerställa att vi har lokaler som är anpassade och säkra, som skapar förutsättningar för medarbetarna att ge en god och patientsäker vård. Nybyggnationen av Specialistpsykiatrin på Värnamo sjukhus är en viktig investering för invånarna och för medarbetarna. Därför har planeringen av de framtida lokalerna utgått från både patienter, närstående och medarbetares perspektiv genom processen.

Som Regionstyrelsens ordförande och representant för den politiska ledningen vill jag framföra att vi ska fortsätta ta krafttag för att förbättra den psykiska hälsan i samhället. Region Jönköpings län har ett omfattande arbete för att förbättra den psykiska hälsan och att bemöta de som drabbats av psykisk sjukdom. Från politiskt håll har vårt fokus legat i att skapa goda förutsättningar och långsiktighet för verksamheterna och medarbetarna i att möta dessa patientgrupper, i att tidigt kunna fånga upp de som drabbas, att förbättra tillgängligheten, arbetet med ”En väg in”, att tillskjuta ökade resurser och att försöka lyssna in verksamheternas behov. Därför fattade Regionfullmäktige beslut om att godkänna byggnation av lokaler för psykiatrin på Värnamo sjukhus. Nu står vi äntligen här idag för ta det första spadtaget.

Vi har med politisk enighet beslutat att vi ska ha tre välfungerande akutsjukhus som möter upp för länets behov, invånarnas behov av vård och som skapar bra arbetsmiljö för medarbetarna. De befintliga lokalerna är gamla och har stora behov av upprustning. Dessa kommer att ersättas med nya lokaler som samlar psykisk vård för vuxna med sömnlös vård mellan öppenvård och heldygnsvård. Det nya huset kommer att skapa goda förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö och för att medarbetarna ska kunna bedriva en patientsäker vård av hög kvalité.

Kompetensförsörjningen är en högt prioriterad fråga, att behålla och attrahera medarbetare. Vi ska vara attraktiva arbetsgivare och behöver ha moderna, säkra och attraktiva lokaler. Från politiskt håll arbetar vi ständigt med att skapa förutsättningar för medarbetarna att ha attraktiva och hållbara arbetsplatser och arbetsliv. Detta gör vi bland annat genom att besluta om att tillskjuta resurser för investeringar och uppdrag. Men det största arbetet görs av alla tusentals medarbetare som varje dag, året om arbetar i verksamheterna tillsammans med chefer och fackliga representanter. Tillsammans kan vi fortsätta skapa förutsättningar för att psykiatrin i Värnamo ska bli en ännu mer attraktiv arbetsplats som möter upp för dagens och framtidens behov. För att behålla och rekrytera fler medarbetare."